Zúčastnili jsme se projektu "První krok"Hlavním cílem projektu je snížit riziko sociálního vyloučení cílové skupiny (mladé lidé žijící v dětských domovech) a napomoci jí připravit se na samostatný život. Projekt si neklade za cíl nahradit již existující aktivity dětských domovů, ale poskytnout mladým lidem další pomoc při jejich sociální i profesní integraci.

Specifickými cíli projektu je:
- zvýšit sociální a profesní dovednosti s důrazem na důležitost vlastní zodpovědnosti, která je potřebná k úspěšnému začlenění do společnosti i na trh práce
- předat praktické informace orientované na trh práce a finanční gramotnost (prevence dluhových pastí)
- vytvořit zdravé přístupy k rodičovství a partnerství ve smyslu prevence před syndromem CAN a prevence sociálně patologických jevů a kriminality
- zmírnit důsledky ústavní výchovy a zvýšit připravenost mladých lidí na život ve společnosti
- rozšířit vzdělanostní úroveň, naučit mladé lidi sebepoznání, komunikační dovednosti, jednání s lidmi
- řešit aktuální potřeby mladých lidí netradičními aktivitami, praktickým způsobem je připravit na úskalí samostatné osobní i profesní dráhy (možnost využití tréninkových míst)
- zaměřit se na prevenci kriminality a sociálně patologických jevů, která je vzhledem k prostředí, ze kterého tito mladí lidé pocházejí markantní.

Cílovou skupinou projektu jsou mladí lidé (od 15 let) vyrůstající v dětských domovech (DD) ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji, kteří se zároveň soustavně připravují na výkon budoucího povolání.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006243
Doba realizace projektu: 1.9. 2018 – 31.8.2021